ආදර උපන් දිනක්…

විසි වසරක් පුරා නුඹ මගේ ආදර ගමන් සගයාම විය. වසර 15ක් පුරා චැප්ලින්ගේ ද කිඩ් සිනමා පටයේ සජීවී ප්‍රතිනිර්මාණයක අප දෙදෙනා ජීවත් වූ බව මතකය. මට මෙන්ම නුඹටද අමතක විය නොහැක. ඉතින් ගුරු පුතේ. නුඹට,”ආදරණීය උපන් දිනක්.”මටත් අවුරුදු 20 කාලේ අපේ රටනම් වෙනත් පැත්තකින් මීටත් හපන්.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s